Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy mierzony od PE do L1,L2,L3,N generatora. 

Sposób wykonywania pomiarów:

Pomiary wykonywane są profesjonalnym miernikiem rezystancji posiadającym aktualne świadectwo kalibracji zgodnie z obowiązującymi przepisami: PN-IEC 60364-7-717/2004, PN-IEC 60364-5-551, PN-92/E-05009/61, PN-92/E-05009/45, wraz z późniejszymi zmianami.

Podstawa prawna:
Częstotliwość i zakres czynności pomiarowych precyzuje DTR agregatu, lub instrukcja stanowiskowa urządzenia.

Kwalifikacje personalne:
Personel firmy posiada aktualne uprawnienia SEP dozorowe i eksploatacyjne dla urządzeń, zespołów prądotwórczych o mocy do 50kW, instalacji i sieci grupy-1, kontroli i pomiarów o napięciu nie wyższym niż 1kV, oraz dodatkowo pełne uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne dla zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW.

Protokół z wykonanych badań i pomiarów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi administrator (użytkownik) zespołu prądotwórczego otrzymuje szczegółowy protokół z przeprowadzonych badań i pomiarów zespołu prądotwórczego. Dokument ten zawiera dane identyfikacyjne agregatu, użytkownika i stanu technicznego urządzenia, wyniki pomiarów rezystancji przewodu ochronnego, rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy, oraz informację czy agregat nadaje się do eksploatacji z terminem następnych pomiarów. Na agregacie pozostawiamy trwałą kontrolkę pomiarową z oznaczonym terminem następnych pomiarów. Protokół podpisuje osoba, która przeprowadziła pomiary, posiadająca uprawnienia eksploatacyjne "E", oraz osoba posiadająca uprawnienia dozorowe "D".

 


wersja do druku


Copyright © 2010 by Logonet